Statut

Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§1.    Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Barcinie zwana dalej OSP.
§2.    Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.
§3.    Siedzibą OSP jest remiza strażacka znajdująca się w Barcinie przy ul. Mogileńskiej 9.
§4.    Terenem działania OSP jest Barcin będący jej siedzibą, teren gminy Barcin oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.
§5.    Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.
§6.    Ochotnicza Straż Pożarna w Barcinie jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§7.    Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.
§8.    Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania.

§9.    Celem Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie jest:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami stowarzyszeniami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
§10.  Zadania i cele wymienione w §9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
3. Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych członków OSP.
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych, i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowych.
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie  przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§11.  Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z  wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. Nr 20 poz. 104  wraz z późniejszymi zmianami/.
§12.  Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
§13.  Członkowie OSP dzielą się na:
1. Członków czynnych
2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych
3. Wspierających
4. Honorowych
§14. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:
„W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§15.1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzenie w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.
§16.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być  wybieranym do władz OSP,
2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
§17.  Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie.
§18.  Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz OSP,
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5. Używać munduru i odznak.
§19.  Do obowiązków członka czynnego należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
4. Dbać o mienie OSP,
5. Regularnie opłacać składki członkowskie.
§20. Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno – techniczną.
§21. Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
4. Likwidacji OSP,
5. Śmierci,
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§22.  Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w §18 i 19 niniejszego statutu.
§23.  W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.
§24.  Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze stowarzyszenia OSP.

 

§25.  Władzami OSP są:
1. Walne zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja rewizyjna.

A. Walne zebranie.

§26.  Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie  od 5-9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§27.  Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu środków trwałych,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapasów i darowizn,
10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.
§28.  Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.
§29.  Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
§30.  Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§31.  Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
1. Z własnej inicjatywy,
2. Na żądanie komisji rewizyjnej
3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP
4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.
§32.  Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
§33. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest  obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby członków.
§34. W razie nie dojścia do skutku walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statusie.
§35. Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

B. ZARZĄD

§36.1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika,  a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcje wiceprezesa.
2. Zarząd może dokoptować do swego składu
§37. Do zadań zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów OSP,
2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
3. Zwoływanie walnego zebrania,
4. Niezwłoczne zawiadamiania sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów  związanych z jej działalnością,
7. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,
8. Zaciąganiu w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
11. Organizowanie młodzieżowych  i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonym im zadań,
13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
§38.  Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
§39.  Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenie zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.
§40   Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§41.  Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
§42.  Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno – techniczą jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do naczelnika należy:
1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno –  technicznych.
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
5. Kierowanie OSP w przeprowadzonych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
§43.  Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno – techniczych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1. Pochwałę ustną,
2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży,
3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
§44. Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno – techniczych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1. Upomnienie ustne,
2. Nagana w rozkazie naczelnika straży,
3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§45.  Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. Przeprowadzenie  co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacenia składek członkowskich,
2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną działalności OSP,
3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
§46.  Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§47.  Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
§48.  Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze OSP.

§49.  Majątek i fundusze OSP powstają z:
1. Składek członkowskich,
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3. Dochodów z majątku i imprez,
4. Ofiarności publicznej,
5. Wpływów z działalności gospodarczej.
§50.  OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej  i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

ROZDZIAŁ VI

Zmiany statutu i rozwiązanie OSP.

§51.  Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§52.  Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na żądanie  co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§53.  Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrzony wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.
§54.  W razie rozwiązania OSP, walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną wyznacza sąd rejestrowy.
§55.  Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

Komentarze są wyłączone.